• <nav id="a2y0s"></nav>
 • Thi?t b? tr?m phát 5G th?ng minh ??u tiên trên th? gi?i cho gia ?ình, doanh nghi?p và c? hai.

  Features
  Gi?i thi?u
  ? nhà
  Khi di chuy?n
  Trong v?n phòng
  K?t n?i ?ám may VR
  Th?ng s? k? thu?t
  HTC 5G Hub Thi?t b? tr?m phát 5G th?ng minh ??u tiên trên th? gi?i cho gia ?ình, doanh nghi?p và c? hai.

  HTC 5G Hub HTC 5G Hub

  Làm ch? siêu t?c ?? c?a t??ng lai v?i HTC 5G Hub. ???c thi?t k? ?? d? dàng s? d?ng trong m?i tr??ng gia ?ình và v?n phòng, thi?t b? ?a n?ng này cho phép truy?n phát (live stream) video 4K m??t mà, ch?i game v?i ?? tr? c?c th?p và k?t n?i m?ng siêu nhanh.

  V?i kh? n?ng ho?t ??ng c? ngày dài cùng s? h? tr? t? AndroidTM 9 Pie, HTC 5G Hub c?ng ???c t?o ra nh?m ph?c v? cho m?t lo?t các tình hu?ng khi b?n ?ang di chuy?n, khai thác t?i ?u t?c ?? 5G v?n nhanh h?n ?áng k? so v?i m?ng 4G LTE.

  K?t n?i lên ??n 20 thi?t b?

  Th?i gian ho?t ??ng pin c? ngày *

  QUALCOMM ? SNAPDRAGON? 855

  ANDROID? 9 PIE

  Truy?n phát Video 4K

  Hub gi?i trí C?m & S? d?ng ngay (Plug & Play)

  D? dàng thi?t l?p c?u hình VPN cho doanh nghi?p

  *Th?i l??ng pin khác nhau tùy theo cách s? d?ng.

  5G ? NHà

  5G ? NHà

  Truy?n phát n?i dung gi?i trí 4K m??t mà

  Nh? là m?t trung tam gi?i trí t?i gia, HTC 5G Hub t?i ?a hóa t?c ?? 5G ?? truy?n phát video 4K ra màn hình ngoài và cung c?p n?i dung yêu thích c?a b?n v?i ch?t l??ng siêu nét. Nó c?ng thay th? thi?t b? ??nh tuy?n Wi-Fi t?i gia c?a b?n và lo?i b? các day cáp kh?ng c?n thi?t ?? vi?c l?p ??t d? dàng h?n.

  *Yêu c?u k?t n?i có day. B? chuy?n ??i USB type-C và các ?ng d?ng truy?n phát ???c s? d?ng có th? ?nh h??ng ??n ch?t l??ng truy?n phát 4K.

  5G ? NHà

  ?i?u khi?n gi?ng nói và ?i?u khi?n t? xa

  Qu?n ly các nhu c?u gi?i trí c?a b?n nhanh chóng và d? dàng v?i ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tr?c quan và tính n?ng ?i?u khi?n t? xa.

  *Ch?i game trên máy tính và ?i?u khi?n t? xa th?ng qua smartphone và các ?ng d?ng Android. Ch?c n?ng và hi?u su?t th?c t? có th? khác nhau.

  5G ? NHà

  Màn hình l?n, Th?i gian ch?i game dài h?n

  V?i ?? tr? siêu th?p, 60 khung hình trên m?i giay (fps), và ?? phan gi?i 4K - tr?i nghi?m game ? m?c ?? t?i ?u - v?i HTC 5G Hub.

  K?t h?p v?i s?c m?nh c?a chip x? ly Qualcomm? Snapdragon? 855 và Android 9 Pie, HTC 5G Hub mang ??n tr?i nghi?m t?c ?? d? li?u và s?c m?nh ch?a t?ng có ??i v?i các t?a game truy?n th?ng trên Android và máy tính lên nh?ng màn hình l?n nh?t.

  *Kh? n?ng t??ng thích ch?i game trên máy tính ch? kh? d?ng th?ng qua các ?ng d?ng c?a bên th? ba.

  5G KHI DI CHUY?N

  5G KHI DI CHUY?N

  Di ??ng hóa k?t n?i m?ng t?c ?? cao

  ??ng ?i b?t c? ?au thi?u s? ti?n l?i có ???c t? k?t n?i t?c ?? cao và ti?n l?i c?a m?ng 5G. Cho dù ?ó là 1 b? phim xem t?i nhà ng??i b?n, hay ch?i game nhi?u ng??i ch?i ho?c h?i th?o ?a ph??ng ti?n, h?y ?? thi?t b? 5G hub giúp b?n t?i ?u t?c ??.

  5G KHI DI CHUY?N

  5G c? ngày

  V?i viên pin 7,660 mAh, HTC 5G Hub ???c t?o ra ?? s?n sàng h? tr? b?n trong nhi?u ho?t ??ng khi ?ang di chuy?n hay trong nh?ng chuy?n phiêu l?u.

  *Các bài ki?m tra v? m?t hi?u su?t ???c th?c hi?n trong phòng thí nghi?m HTC v?i các thi?t b? riêng bi?t. Tu?i th? và th?i l??ng pin s? d?ng có th? khác tu? thu?c vào cách s? d?ng và cài ??t. Cách s? d?ng, ?i?u ki?n m?i tr??ng, k?t n?i m?ng và các y?u t? khác có th? thay ??i k?t qu? th?c t?.

  5G CHO V?N PHòNG

  5G CHO V?N PHòNG

  Di ??ng t?c ?? cao

  C? ??ng hóa h? th?ng m?ng ? v?n phòng c?a b?n. ???c thi?t k? dành cho m?i tr??ng kinh doanh th? h? ti?p theo cùng m?ng l??i ethernet (LAN) thích h?p, HTC 5G Hub cung c?p kh? n?ng truy c?p m?ng nhanh chóng và thu?n ti?n, cho phép b?n và c? nhóm ?u?i theo c? h?i b?t c? khi nào chúng xu?t hi?n.

  5G CHO V?N PHòNG

  An toàn và d? dàng m? r?ng

  Nh?n k?t n?i m?ng ???c m? hóa t?c ?? cao cho t?i ?a 20 thi?t b? c?ng nh? tính linh ho?t v? c?u hình VPN cho doanh nghi?p. Khi ho?t ??ng c?a b?n phát tri?n t? m?t c?a hàng di ??ng ??n l? ho?c kh?i nghi?p (startup) ??n m?t quy m? l?n h?n, m?ng 5G có th? d? dàng m? r?ng th?ng qua Internet v?i t?c ?? Gigabit.

  *Lên ??n 20 k?t n?i qua Wi-Fi Hotspot (tr?m phát). 802.11ad. Hotspot h? tr? t?i ?a 4 k?t n?i.

  S? s?m xu?t hi?n

  Th?c t? ?o d?a trên ?ám may d? li?u

  S? s?m xu?t hi?n

  Th?c t? ?o d?a trên ?ám may d? li?u

  Truy?n phát tr?c ti?p ??n thi?t b? VIVE c?a b?n

  HTC 5G Hub ???c t?o ra d?a trên d? ?oán v? s? ti?n b? trong ?i?n toán ranh gi?i (Edge computing) và vi?c phát tri?n c? s? h? t?ng 5G.

  Trong t??ng lai, b?n có th? truy?n phát (live stream) c? n?i dung th?c t? ?o t? d? li?u ?ám may ??n thi?t b? VIVE c?a mình th?ng qua HTC 5G Hub - kh?ng c?n máy tính hay day cáp r??m rà - ?? t?n h??ng tr?i nghi?m th?c t? ?o di ??ng, cao c?p theo th?i gian th?c.

  *Vi?n c?nh trên tùy thu?c vào s? phát tri?n c?a c?ng ngh? MEC và c? s? h? t?ng 5G.

  HTC 5G Hub
  HTC 5G Hub Thi?t b? tr?m phát 5G th?ng minh ??u tiên trên th? gi?i cho gia ?ình, doanh nghi?p và c? hai.

  *S?n ph?m th?c t? và giao di?n ng??i dùng có th? thay ??i theo khu v?c. Vui lòng tham kh?o nhà bán l? ??a ph??ng c?a b?n ?? bi?t thêm th?ng tin.

  HTC 5G Hub
  • K?t n?i lên ??n 20 thi?t b?
  • Th?i l??ng pin s? d?ng cho c? ngày*
  • Qualcomm ? Snapdragon? 5G
  • Hub Gi?i trí C?m & S? d?ng ngay (Plug & Play)
  • D? dàng thi?t l?p k?t n?i VPN cho doanh nghi?p

  *S?n ph?m th?c t? và giao di?n ng??i dùng có th? thay ??i theo khu v?c. Vui lòng tham kh?o nhà bán l? ??a ph??ng c?a b?n ?? bi?t thêm th?ng tin.

  Th?ng s? k? thu?t

  • Màn hình hi?n th?

   • 5.0 inch
   • Màn hình c?m ?ng ?i?n dung
   • HD (720 x 1280 pixels)
  • Kích th??c (dài x r?ng x ?? dày c?nh) (1), (2)

   • 129 x 100 x 43 mm
  • Tr?ng l??ng (2)

   • 340g
  • H? ?i?u hành (3)

   • Android? 9.0 v?i HTC Sense? cho HTC 5G Hub
  • T?c ?? chip x? ly

   • Qualcomm? Snapdragon? 855 8 nhan, v?i Snapdragon? X50 5G Modem
  • C?ng k?t n?i

   • USB type-C 3.1, h? tr? DisplayPort
   • M? r?ng k?t n?i qua Gigabit Ethernet
  • B? nh? (4)

   • RAM: 4GB / ROM: 32GB
   • B? nh? m? r?ng: microSDTM (lên ??n 512GB)
   • H? tr? b? nh? Flex
  • ?m thanh

   • Loa kép
   • Lu?n lu?n l?ng nghe
  • K?t n?i (5)

   • Bluetooth? 5.0
   • Wi-Fi
   • 802.11 a/b/g/n/ac/ad
   • K?t n?i lên ??n 20 Wi-Fi
  • Dung l??ng pin (6)

   • Dung l??ng: 7,660 mAh
   • Qu?n ly dung l??ng pin
   • S?c
   • -B? s?c DC (12V/2.5A)
   • -USB-C (QC 3.0 & PD 9V/2A)
  • C?m bi?n

   • C?m bi?n chuy?n ??ng G-sensor
  • ??nh d?ng am thanh ???c h? tr?

   • Phát l?i: .3gp, .mp4, .m4a, .aac, .ts, .flac, .mp3, .mid, .ogg, .mkv, .wav, .amr
  • ??nh d?ng phim ???c h? tr?

   • Phát l?i: .3gp, .mp4, .ts, .webm, .mkv
  • Th? SIM và M?ng di ??ng (7)

   • Nano SIM
   • H? tr? ???ng truy?n t?i xu?ng lên ??n 2.63 Gbps. ???ng truy?n t?i lên 287 Mbps
   • 4G LTE (M?)
   • · FDD: Bands 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 25, 26, 66, 71
   • · TDD: Band 41
   • 5G NR Band: n41
   • 4G LTE (úc)
   • · FDD: Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 66
   • · TDD: Bands 38, 41
   • 5G NR Band: n78
  1. ?? dày ???c ?o ? ph?n vi?n c?a thi?t b?. ?? dày có th? khác nhau tu? thu?c vào t?ng v? trí c?a thi?t b?.
  2. Các ??n v? ?o có th? thay ??i chút ít theo dung sai ch? t?o.
  3. Sau khi c?p nh?t ph?n m?m, h? ?i?u hành có th? s? thay ??i.
  4. B? nh? tr?ng có th? ít h?n tùy thu?c vào ph?n m?m hi?n ?ang s? d?ng c?a máy. Dung l??ng b? nh? kh? d?ng có th? thay ??i tùy theo b?n c?p nh?t ph?n m?m ?i?n tho?i và m?c s? d?ng c?a các ?ng d?ng. B? nh? m? r?ng ???c gi?i h?n ??n kích th??c th? microSD s?n có.
  5. 20 thi?t b? có th? ???c k?t n?i qua Wi-Fi Hotspot. 802.11ad Hotspot h? tr? t?i ?a 4 k?t n?i.
  6. Tu?i th? pin có th? khác tu? thu?c vào cách s? d?ng và cài ??t. Cách s? d?ng, ?i?u ki?n m?i tr??ng, k?t n?i m?ng và các y?u t? khác có th? thay ??i k?t qu? th?c t?.
  7. B?ng t?n m?ng và t?c ?? t?i lên và t?i xu?ng th?c t? ? các khu v?c có th? khác nhau, tùy thu?c vào nhà khai thác d?ch v? ?i?n tho?i di ??ng và v? trí c?a b?n. 5G NR và 4G LTE ch? s?n có t?i m?t s? qu?c gia và ??a ?i?m nh?t ??nh.
  L?u y: Th?ng s? k? thu?t có th? thay ??i sau khi c?p nh?t ph?n m?m và có th? thay ??i mà kh?ng c?n th?ng báo tr??c.
  ? T?p ?oàn HTC 2019. B?o l?u m?i quy?n. HTC logo và HTC Sense là th??ng hi?u ho?c th??ng hi?u ?? ???c ??ng ky b?n quy?n t? t?p ?oàn HTC. Android thu?c quy?n s? h?u c?a Google, Inc. Qualcomm và Snapdragon là th??ng hi?u thu?c quy?n s? h?u c?a Qualcomm. Các logo và th??ng hi?u khác thu?c b?n quy?n các ch? s? h?u t??ng ?ng khác. Có ch?a pin Li-ion. H?y tái s? d?ng ho?c lo?i b? ?úng cách.
  电影天堂网,淫妹妹影院,新视觉影院在线观看,北条麻妃在线播放